Thuisgemeente

We geloven dat de ‘Grote Opdracht’ de taak is van de gemeente van Christus. In Handelingen 13:1-5 zien we dat de Heilige Geest sprak tot de gemeente van Antiochië om Paulus en Barnabas uit te zenden. Na hun reis keerden zij terug naar Antiochië en brachten verslag uit van wat zij hadden gedaan (Handelingen 14:26-28).

Thuisgemeente

WEC beschouwt dit voorbeeld als een model voor de kerk om de Grote Opdracht te vervullen. In Handelingen 1:8 geeft de Heer de discipelen de opdracht om te getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot de einden der aarde. De gemeente heeft de taak om ieder gemeentelid op te voeden om deze taak van getuigen ook werkelijk uit te voeren. Sommigen hebben een speciale roeping voor evangelieverkondiging dichtbij, anderen worden geroepen om dit in andere landen te doen (1 Petrus 3:15). 

Bemiddelen en begeleiden

WEC treedt faciliterend op voor christenen die zich geroepen weten om in andere delen van de wereld mee te werken aan de opbouw van Gods Koninkrijk. Iemand die zich bij WEC wil aansluiten, krijgt het advies om zo spoedig mogelijk met de leiding van zijn gemeente zijn roeping te bespreken. De leiding van de gemeente kan hem adviseren welke weg hij moet bewandelen en besluit daarna of de gemeente officieel betrokken wil zijn bij de uitzending. 

Goede samenwerking 

Het is onze overtuiging dat zending geen initiatief is van individuen, maar plaatsvindt in en vanuit een lokale christelijke gemeenschap. Daarom hecht WEC grote waarde aan een goede samenwerking met de zendende gemeente. Dit is gebaseerd op de volgende overtuigingen en principes: 

  • Wanneer een gemeente bereid is te investeren in zendingswerkers, zal zij hiervan de geestelijke vruchten plukken, ook al vraagt het materieel gezien grote inspanningen. De gemeente wordt verrijkt wanneer zij ziet wat God doet te midden van volken in andere culturen. 
  • De nauwe band van de gemeente met een zendeling en een zendingsveld draagt ertoe bij dat het zendingsbewustzijn binnen de gemeente groeit en dat de gemeente wordt betrokken bij het verkondigen van het evangelie in ‘onbereikte’ gebieden. 
  • WEC streeft ernaar zoveel mogelijk samen te werken met de zendende gemeente voor wat betreft de pastorale en financiële ondersteuning van de zendeling. Binnen Nederland willen we de zendende gemeente met raad en daad bijstaan, op het zendingsveld draagt de afdeling van WEC daar ter plekke de verantwoordelijkheid voor pastorale begeleiding en praktische ondersteuning.

Wil je meer weten over de samenwerking tussen jouw gemeente en WEC, neem dan contact op met WEC Nederland: info@wec-nederland.org